علمی و آموزشی

اهم وظایف بخش علمی و آموزشی:

  • برگزاری دوره های آموزشی تخصصی برای پرسنل حراست و حفاظت فیزیکی
  • برگزاری دوره های آموزشی تخصصی برای مسئولین دارای پست حساس سازمانی
  • ارائه خدمات آموزشی برای اعضای هیات علمی و پرسنل در زمینه های حفاظتی و امنیتی