حفاظت IT

امروزه امنیت فضای دیجیتال وجه تازه ای از امنیت ملی هر کشور را به تصویر می کشد، لذا لازم است به موازات توسعه سریع کاربری های گوناگون فناوری اطلاعات و ارتباطات در زیربخش های مختلف با شناخت دقیق زیرساخت های کلیدی کشور که وابستگی حیاتی به اطلاعات دارند و سپس برنامه ریزی، سازماندهی و سرمایه گذاری مناسب جهت حفاظت از این زیرساخت ها سیر توسعه همه جانبه کشور در دستیابی به جامعه دانایی محور هموار گردد.