حفاظت اسناد

یکی از ارکان حراست دانشگاه می باشد که وظیفه آن حفاظت از اسناد و مدارک محرمانه دانشگاه بوده که یکی از کارهای مهم این واحد طراحی و اجرای سیستم جامع امنیت اطلاعاتی می باشد. اهم وظایف این واحد به شرح زیر است:

  1. دریافت و ارسال نامه ها و اسناد دارای طبقه بندی از طریق دبیرخانه محرمانه
  2. برنامه ریزی و تامین موجبات لازم در زمینه امور حفاظتی اسناد طبقه بندی شده
  3. استقرار سیستم مناسب جهت حراست و حفاظت از مدارک محرمانه و مخازن سئوالات
  4. ایجاد بایگانی منظم موضوعی و پرسنل و تعیین چگونگی نگهداری و حراست از اسناد
  5. طبقه بندی اسناد و مدارک بر حسب درجه اهمیت و حساسیت با نظر تهیه کننده سند
  6. انجام اقدامات لازم در جهت جلوگیری از افشاء غیرمجاز مذاکرات و صورت جلسه ها
  7. تهیه و تنظیم، تکثیر و نسخه برداری نامه های طبقه بندی شده، دستورالعمل ها با نظر مسئول مستقیم
  8. تهیه و تنظیم سیستم مطمئن بایگانی، ارسال مراسلات و گردش اسناد
  9. دریافت اسناد و مدارک محرمانه واصله از سازمان های مختلف و حراست از آنها بر اساس مقررات مربوطه