حفاظت فیزیکی

اهم وظایف بخش حفاظت فیزیکی عبارتند از:

 • شناسایی و کنترل تردد مراجعان، دانشجویان و پرسنل
 • نظارت و کنترل ورود و خروج خودرو و اموال به مجموعه
 • انجام اقدامات و پیش بینی های لازم به منظور جلوگیری از حوادث و سوانح احتمالی
 • طبقه بندی تاسیسات به منظور تامین حفاظت مورد نیاز آنها
 • آموزش و توجیه کارکنان درخصوص مراقبت و حفاظت از تاسیسات و اماکن مجموعه
 • نظارت و اجرای شیفت بندی عوامل حفاظت فیزیکی
 • نظارت بر اجرای ضوابط و مقررات مربوط به حوزه حفاظت فیزیکی
 • کنترل تردد کارکنان و مراجعین در حیطه تاسیسات
 • تجهیز دانشکده ها به دوربین مداربسته با هدف انجام اقدامات کنترلی و نظارت
 • اتخاذ تدابیر مرتبط با پیش بینی و پیشگیری از بحران های بالقوه در حیطه مسئولیت تعیین شده
 • تشکیل تیم کمیته ایمنی و آتش نشانی در محیط دانشگاه و پیگیری درخصوص رفع نواقص ایمنی
 • شناسایی نقاط آسیب پذیر و اتخاذ تدابیر لازم در راستای پوشش این نقاط