ساختار

 
1-      مشخصات فردی
 
نام :   نقی
 
نام خانوادگی : شجاع
 
رشته تخصصی: ریاضیات کاربردی
 
مرتبه علمی: دانشیار
آدرس الکترونیکی: nashoja@yahoo.com
 
 
2-      تحصیلات:
 
 
مقطع
 
رشته
 
گرایش
 
سال اخذ مدرک
لیسانس
ریاضیات
-
1359
فوق لیسانس
ریاضی
کاربردی
1375
دکتری
ریاضی
کاربردی
1381
 
 
3 - سوابق کاری:
 
 
ردیف
 
نام موسسه
 
شغل
 
دوره اشتغال
1
آموزش وپرورش
دبیر
1/7/1362 لغایت 1/6/1376
2
دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه
معاون آموزشی ودانشجویی
5/4/1368 لغایت 31/6/1373
3
دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه
معاون آموزشی ودانشجویی
1/6/1376 لغایت 30/8/1378
4
دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه
معاون دانشجویی
1/4/1382 لغایت 4/7/1383
5
دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه
رئیس واحد
5/7/1383 لغایت 1/9/1391
6
دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه
عضو هیات علمی
1/9/1391 لغایت 30/7/1392
7
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
معاون اداری و مالی
1/8/1391 لغایت 19/1/1393
8
دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
رییس واحد
30/1/1393 تا کنون
 
 
 
 
4-  مقاله در مجلات  ISI و علمی_پژوهشی

 
ردیف
 
عنوان مقاله
 
نام مجله
 
شماره
 
سال انتشار
1
A METHOD FOR SOLVING 0-1 MULTIPLE OBJECTIVE LINEAR PROGRAMMING PROBLEM USING DEA
Journal of the operations Research society of japan
2
2003
2
A method for finding efficient DMUs in DEA using 0-1 linear Programming
APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION
159
2004
3
The outputs estimation of a DMU according to improvement of its efficiency
APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION
147
2004
4
A method for detecting influential observation in radial DEA models
APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION
147
2004
5
Ranking using  l1 – norm in data envelopment analysis
APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION
153
2004
6
Input estimation and identification of extra inputs in inverse DEA models
APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION
156
2004
7
Using the gradient line for ranking DMUs in DEA
APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION
151
2004
 
8
A METHOD FOR SOLVING 0-1 MULTIPLE OBJECTIVE PROGRAMMING PROBLEM USING DATA ENVELOPMENT ANALYSIS TECHNIQUE
MATHEMATICAL & COMPUTATIONAL APPLICATIONS
2
2004
9
AN ALTERNTIVE APPROACH FOR EQUITABLE ALLOCATION OF SHARED COSTS BY USING DEA
APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION
153
2004
10
A METHOD FOR GENRATING ALL THE EFFICIENT SOLOUTIONS OF A 0-1 MULTI-OBJECTIVE LINEAR PROGRAMING PROBLEM
Asia- Pacific Journal of Operational Research
1
2004
11
 
روشی برای تولید تمام جوابهای کارای مسأله برنامه ریزی خطی چند هدفی 1-0
 
 
 
فصلنامه علمی تخصصی مدیریت
 
 
 
 
1
1383
12
Sensitivity and stability analysis in DEA
APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION