امور حقوقی

 این اداره درسال  1379 تاسیس گردید . اداره  امور حقوقی عهده دار طرح دعاوی علیه اشخاص حقوقی و حقیقی و همچنین دفاع از کلیه دعاوی کیفری و حقوقی است که از طرف اشخاص ثالث اعم از حقیقی و حقوقی  علیه دانشگاه مطرح می گردد. رسیدگی به پرونده های کیفری(جعل مدرک، استفاده از سند مجعول، چک بلامحل، سرقت اموال و ....) و حقوقی(مطالبه وجه – اختلافات ملکی) دعاوی مطروحه  از طرف دانشگاه علیه اشخاص ثالث و یا بالعکس بر عهده این اداره است. این اداره انعقاد قراردادها با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی از قبیل قراردادهای عمرانی ، آموزشی، پشتیبانی ، بورسیه ، فرهنگی و ورزشی و ایاب و  ذهاب و ... را نیز برعهده دارد.در حال حاضر مسئولیت اداره با آقای ابراهیم عبدالهی می باشد.