ریاست

نام و نام خانوادگی: حسن شهرکی پور

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی

رشته تحصیلی:علوم تربیتی مدیریت آموزشی

مرتبه علمی:دانشیار

سمت: سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

آدرس پست الکترونیکی:chansellor@riau.ac.ir